Прием на ученици за учебната 2021/2022 г.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

1. Заявление за прием в първи клас (по образец);
2. Документ за самоличност за сверяване;
3. Копие от документа за адресна регистрация на детето;
4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
5.Удостоверение за задължително предучилищно образование и/или служебна бележка от училището или детска градина за посещаване на подготвителна група (в случай, че заявлението е подадено преди 31 май);

Пи желание и необходимост от прилагане на допълнителни критерии се представят и:

1. Документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник.
2. Заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Видин или решение на Съда за дете, настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;  
3. Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо);
4. Копие от Експертно Решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се връща на заявителя (ако е необходимо);
5. Служебна бележка, издадена от училището, в която се  обучава друго дете в семейството;
6. Удостоверение за родените от майката деца – ако е необходимо;
7. Декларация от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца);

Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от родителя/настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето, и се прилагат към съответното заявление.

Заявлението може да изтеглите и разпечатате ДВУСТРАННО от тук:  Заявление


УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г., утвърден със заповед № РД-382/ 25.03.2021 г. на директора на училището

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24

2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 27
свободни места – няма

3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:

  • II клас – 3 паралелки; 5 свободни места
  • III клас – 3 паралелки; 1 свободно място
  • IV клас – 3 паралелки; 2 свободни места
  • VI клас – 2 паралелки; няма свободни места
  • VII клас – 3 паралелки; 10 свободни места

4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI – VII клас – 1 група

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2021/2022 Г.

За Ваше удобство публикуваме пряка връзка към СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА ОБЩИНА ВИДИН.

В член 20 от Системата може да се информирате за критериите, броя точки и необходимите документи, които се разглеждат от комисията за прием и имат значение за класирането на детето Ви.

В Приложение №2 към чл. 18, ал.1 можете да се запознаете с прилежащите райони на училищата.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail office@lk-vidin.eu или на тел. 094 923 125.