Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ВТОРИ срок на учебната 2019/2020 г.