Училището днес


В единия от кабинетите по биология


Махалото на Фуко


Композиция камбана и пътепоказатели към градове в Европа

atelie
Ателие за млади художници


Актова зала


Екозона


Екологичен кът в двора


Една от екозоните


Учителската стая


Етнографска сбирка

Мисия на училището

Кои сме?

 • НИЕ ОБУЧАВАМЕ ученици от подготвителен до VІІІ клас в позитивна образователна среда и формираме личности, знаещи и можещи с гражданска позиция и култура, с национални добродетели и европейски манталитет, адаптирани към живот в информационното общество, способни да живеят пълноценно и можем да продължим да правим това и в гимназиален етап, както сме го правели преди.
 • НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ :
  – целодневно обучение за желаещите ученици от І до VII клас,защото разполагаме с голяма и добре поддържана база
  – възможности за избор на различни занимания по интереси, ръководени от квалифицирани специалисти
  – приобщаващо обучение за учениците със СОП повече от 10 години и ще продължим да го правим по- добре
  – много добра учебна среда, която непрекъснато обновяваме и обогатяваме
  – работа по европейски проекти и национални програми
 • НИЕ СЕ СТРЕМИМ непрекъснато да повишаваме качеството на образователния процес, независимо от добрите резултати които постигаме
 • ДЕЦАТА са наша грижа, отговорност, самочувствие и гордост с техните високи постижения във всички области
 • НИЕ СМЕ ПОЗИТИВНО УЧИЛИЩЕ с позитивни учители, позитивни ученици и родители.
 • Нашето училище е Вселена със сто и пет годишна история и ДЕВИЗ „105 ГОДИНИ – ЗНАНИЕ, ДУХОВНОСТ И ХАРМОНИЯ!”
 • Ние имаме ПРИОРИТЕТИ – учене през целия живот , формиране на езикови и дигитални компетентности, работа по проекти, работа в екипи и партньорство, пълноценно използване на свободното време и развитие на личността на всеки един ученик в сигурна и безопасна среда
 • Нашето ВЕРУЮ е мисълта на патрона на училището – на пламенния поет и революционер Любен Каравелов „УЧИЛИЩЕТО ТРЯБВА ДА ВЪЗПИТАВА БЪЛГАРИ И ГРАЖДАНИ”.

Визия на нашето училище

Към какво се стремим?

 • Ние се стремим към успехи и висок имидж чрез продуктивни идеи, изяви и иновации.
 • Ние се стремим да дадем най – доброто от себе си и да развием заложения у всяко дете потенциал.
 • Ние полагаме усилия да се утвърдим като средище, подготвящо условията за пълноценна творческа и професионална реализация в конкурентна среда, за формиране на автономни, знаещи и можещи, компетентни личности, уважаващи другите.
 • Ние искаме да бъдем сред най – добрите, защото имаме възможности и условия!
 • Ние се променяме, съчетавайки традиции и иновации.
 • Ние обичаме своето училище, вярваме и разчитаме на неговия просперитет като средно училище!
 • Ние сме уникални и заедно се стремим да постигнем целите на училището и личните си цели!

Училището днес

От някогашното начално квартално училище няма и следа. Семплата едноетажна постройка, побрала в себе си 128 ученици и 4 учители, е приятен спомен от миналия век. Светла диря и възрожденско самоотдаване бележи професионалният и жизнен път на директорите и учители, работили през годините в училището.
Днес СУ „Любен Каравелов“ разполага с внушителна сграда, разгърната на 4 декара застроена площ с 6 корпуса, слънчеви и просторни класни стаи и кабинети, 2 физкултурни салона, актова зала,сладкарници, медицински кабинет.
През лятото на 2013 г. сградата на училището бе оптимизирана по Проект за енергийна ефективност на Международен фонд „Козлодуй“. По проекта бе извършено:
– подмяна на старата дограма с PVC дограма;
– топлоизолиране – саниране на стени;
– саниране на покриви;
– топлоизолиране на подове;
– подмяна на отоплителната система;
– енергийно ефективна оптимизация на част от електрическата инсталация.
В дясно от парадния вход се намира единствената в региона излята камбана, чийто звън проехтява на всяко училищно тържество. В ляво от входа е Алеята на възрожденците с открояващия се барелеф на патрона на училището.
Училището разполага със специализирани кабинети по информационни технологии, биология, физика, история и цивилизация, география и икономика, труд и техника, спортни салони и площадки.
Гордост за училището е
Музеят на образованието – открит през 2003 г.

С дейното участие на учители и ученици около училището е изграден зелен пояс. По инициатива на учениците е създадена и „Галерия на открито”.
По повод 95-годишнината от създаването на училището на Актовата зала бе дадено името на бележития оперен певец, възпитаник на училището Стефан Еленков.
През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Педагогическият колектив има водещи позиции в регионалната и национална образователни системи. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя тук се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти.
Сериозната работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Училище „Любен Каравелов” е носител на много награди и отличия:

 • „Зелен флаг” – от Европейската фондация за екологично образование
 • „Син флаг” – от движението „Син флаг”
 • „Най-добра учебна среда” – от международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Много отличия и награди за литература, екология, спорт, география, математика, английски език, гражданско образование и други.

Силните страни, оформящи облика на СУ „Любен Каравелов“ са:

 • благоприятна и творческа атмосфера,
 • взаимна толерантност и демократичност,
 • сътрудничество между учители и ученици, учени (наши приятели са проф. д-р Андрей Пантев, проф. Ваклуш Толев, доц. д-р Страхил Попов, проф. Петър Балкански, Валери Петров, Георги Константинов и много други големи български учени, творци, общественици),
 • прилагане на нови образователни модели,
 • иновационни преподавателски практики,
 • участие в проекти и конкурси на национално и международно ниво.

Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.
Пред вестник „Жар“ от 25.10.2005 г. изтъкнатият български историк и приятел на училището професор Андрей Пантев казва: „Във времето на особени духовни изпитания училище „Любен Каравелов“ и неговият елитен персонал успя да запази и повиши своя престиж на образователна институция, която все още има редки по качество паралели не само в любимия ми видински край“.
От 01.08.2016 г. с влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование училището е с променено име: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“.

От 1 август 2017 г. училището ни е преобразувано в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ по предложение на община Видин и със заповед на министъра на образованието и науката.

Продължаваме да обучаваме ученици от подготвителна група до седми клас, след завършването на който  издаваме  свидетелство за завършено основно образование.