Всички публикации от Admin

НОМИНАЦИИ ЗА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

                                За учителите, които вдъхновяват

             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националният конкурс се организира от Министерството на образованието и науката.

 • Цели на конкурса:
 • Да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната.
 • Да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и професионални перспективи.

1.2. Номинирани за участие в конкурса могат да бъдат работещи в училищата:

 • Учители
 • Учителски екипи
 • Директори
 • Управленски училищни екипи

1.3. Номинациите са в три категории:

 • Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда.
 • Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.
 • Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.
 1. ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът се провежда в три етапа: училищен кръг, областен кръг и национален кръг.

За участие в конкурса се попълват и подават номинационни формуляри, приложеии към регламента по електронен път с декларация за информираност и съгласие.

Провеждането на конкурса се извършва чрез разглеждане на номинационните формуляри и чрез осигуряване на допълнителна информация, включително чрез провеждане на  интервюта, по решение на комисиите.

 • Училищен кръг:
  • Обявяване на Регламента на конкурса в училищата и в РУО.
  • Конкурсът да се популяризира по подходящ начин, включително и чрез медиите, от директорите на училищата и началниците на регионалните управления на образованието сред училищната общност, родителите, местната общественост.
  • Предложенията за награждаване на учители и учителски екипи се подават до директора на училището – до 1 ноември 2019 г.
  • Предложенията се обсъждат на заседание на педагогическия съвет и се изпращат номинационните формуляри на одобрените за участие в областен кръг учители и учителски екипи по електронен път в РУО – до 8 ноември 2019 г.  
  • Предложените за участие в областен кръг учители и учителски екипи се награждават от училищата по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителя, учителския екип и училището.

2.2. Областен кръг:

2.2.1. Предложенията за награждаване на директори и управленски училищни екипи се подават до началника на РУО – до 8 ноември 2019 г.

2.2.2. Началникът на РУО определя членовете на комисията за допускане до национален кръг и правилата за подбор.

 2.2.3. Началникът на РУО изпраща по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи в МОН – до 8 януари 2020 г.

2.2.4. Според броя на учителите и училищата се определя допустимият брой на учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи за всяка категория за националния кръг, както следва:

 • от области с до 3000 учители – 2 номинации;
 • от области от 3000 до 5000 учители – 3 номинации;
 • от области от 5000 до 10 000 учители – 4 номинации;
 • от области с над 10 000 учители (София-град) – 5 номинации.

              Предложените за участие в национален кръг учители, директори, управленски и учителски екипи се награждават от РУО по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителите, директорите, учителските и управленските  екипи и  на училищата.

     2.3. Национален кръг:

2.3.1. Министърът на образованието и науката определя членовете на националната комисия за определяне на наградата Иноватори в образованието, правилата за оценяване и провеждане на процедурата.

2.3.2. Националната комисия оценява и класира номинираните от областните комисии учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи и представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение за одобряване и награждаване –  до 28.01.2020 г.

 1. КОЙ ИМА ПРАВО ДА НОМИНИРА

3.1. За учители и учителски екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри – методически обединения; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществени съвети на училищата, комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата, представители на социалните партньори в образованието, организации на икономически субекти, работещи с училищата; читалища; спортни клубове; инициативни комитети; ученически съвети, висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.

3.2. За директори и управленски училищни екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри: методически обединения в училищата; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществените съвети на училищата; комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата;  социални партньори; организации на икономически субекти, работещи с училището; читалища, спортни клубове, инициативни комитети; ученически съвети; висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата. 

3.3. Правилата на конкурса изключват възможността за самономиниране, както и физически лица да номинират.

Кандидатите могат да бъдат номинирани от повече от една организация.

Приложения:

 1. Регламент на конкурса;

2. Номинационен формуляр за учители/учителски екипи;

3. Номинационен формуляр за директори/управленски училищни екипи.

Да направим училището си още по-привлекателно ЗАЕДНО

Уважаеми родители, скъпи ученици, каним Ви да се включим в кампанията „Да изчистим България заедно”, като почистим училищния двор и засадим нови цветя в градинките пред училището. Заповядайте на 14 септември /събота/ в 9 часа пред главния вход. Ще ни бъде приятно заедно да направим нашето училище още по-красиво за първия учебен ден.
Очакваме Ви!

Новата 2019/2020 учебна година

След дългата лятна ваканция предстои да дадем старт на новата 2019/2020 учебна година.
Мили ученици, уважаеми родители, очакваме Ви на нейното откриване на 16 септември – понеделник, в 8:45 ч. пред училище. Тържеството ще започне в 9 часа.

Свободни места за второ класиране – първи клас

Ръководството на училището уведомява родителите на бъдещите първокласници, че след първо класиране има 6 /шест/ свободни места за първи клас.

Документите за участие във второ класиране ще се приемат от 14,00 часа на 19 юни 2019 г. до 24 юни 2019 г.

Родителите подават същия пакет от документи, който са подавали и за участие в първо класиране.