Архив на категория: Новини

Състезание „VIVA Математика с компютър“

На 8 декември 2019 г., неделя, във VIVA Cognita ще се проведе поредното издание на състезанието „VIVA Математика с компютър“.

VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3. до 12. клас.

Състезанието се провежда онлайн, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в Мрежата. В един и същ ден и час всеки участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) – както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Внимание! За участието в състезанието е необходимо да учениците да имат създаден профил във VIVA Cognita. Този профил може да се ползва във всички инициативи на платформата.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени на 5 групи:

I фупа – учениците от 3. и 4. клас

II група – учениците от 5. и 6. клас

III група – учениците от 7. и 8. клас

IV група – учениците от 9. и 10. клас

V група – учениците от 11. и 12 клас

Състезанието ще се проведе на два етапа:

Първи етап: от 10:00 до 12:00 часа ще бъдат активни работните листове за 1. и II. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-кьсно до 11:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Втори етап: от 13:00 до 15:00 часа ще бъдат активни работните листове за III., IV. и V. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-кьсно до 14:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Състезателите с най-висок резултат във всяка от състезателните групи получават атрактивни награди, осигурени от нашите партньори от VIVACOM!

Допълнителна информацията може да се намери на адрес http://vivacognita.org  в рубриката VIVA Математика.

НОМИНАЦИИ ЗА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

                                За учителите, които вдъхновяват

             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националният конкурс се организира от Министерството на образованието и науката.

 • Цели на конкурса:
 • Да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната.
 • Да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и професионални перспективи.

1.2. Номинирани за участие в конкурса могат да бъдат работещи в училищата:

 • Учители
 • Учителски екипи
 • Директори
 • Управленски училищни екипи

1.3. Номинациите са в три категории:

 • Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда.
 • Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.
 • Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.
 1. ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът се провежда в три етапа: училищен кръг, областен кръг и национален кръг.

За участие в конкурса се попълват и подават номинационни формуляри, приложеии към регламента по електронен път с декларация за информираност и съгласие.

Провеждането на конкурса се извършва чрез разглеждане на номинационните формуляри и чрез осигуряване на допълнителна информация, включително чрез провеждане на  интервюта, по решение на комисиите.

 • Училищен кръг:
  • Обявяване на Регламента на конкурса в училищата и в РУО.
  • Конкурсът да се популяризира по подходящ начин, включително и чрез медиите, от директорите на училищата и началниците на регионалните управления на образованието сред училищната общност, родителите, местната общественост.
  • Предложенията за награждаване на учители и учителски екипи се подават до директора на училището – до 1 ноември 2019 г.
  • Предложенията се обсъждат на заседание на педагогическия съвет и се изпращат номинационните формуляри на одобрените за участие в областен кръг учители и учителски екипи по електронен път в РУО – до 8 ноември 2019 г.  
  • Предложените за участие в областен кръг учители и учителски екипи се награждават от училищата по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителя, учителския екип и училището.

2.2. Областен кръг:

2.2.1. Предложенията за награждаване на директори и управленски училищни екипи се подават до началника на РУО – до 8 ноември 2019 г.

2.2.2. Началникът на РУО определя членовете на комисията за допускане до национален кръг и правилата за подбор.

 2.2.3. Началникът на РУО изпраща по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи в МОН – до 8 януари 2020 г.

2.2.4. Според броя на учителите и училищата се определя допустимият брой на учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи за всяка категория за националния кръг, както следва:

 • от области с до 3000 учители – 2 номинации;
 • от области от 3000 до 5000 учители – 3 номинации;
 • от области от 5000 до 10 000 учители – 4 номинации;
 • от области с над 10 000 учители (София-град) – 5 номинации.

              Предложените за участие в национален кръг учители, директори, управленски и учителски екипи се награждават от РУО по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителите, директорите, учителските и управленските  екипи и  на училищата.

     2.3. Национален кръг:

2.3.1. Министърът на образованието и науката определя членовете на националната комисия за определяне на наградата Иноватори в образованието, правилата за оценяване и провеждане на процедурата.

2.3.2. Националната комисия оценява и класира номинираните от областните комисии учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи и представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение за одобряване и награждаване –  до 28.01.2020 г.

 1. КОЙ ИМА ПРАВО ДА НОМИНИРА

3.1. За учители и учителски екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри – методически обединения; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществени съвети на училищата, комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата, представители на социалните партньори в образованието, организации на икономически субекти, работещи с училищата; читалища; спортни клубове; инициативни комитети; ученически съвети, висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.

3.2. За директори и управленски училищни екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри: методически обединения в училищата; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществените съвети на училищата; комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата;  социални партньори; организации на икономически субекти, работещи с училището; читалища, спортни клубове, инициативни комитети; ученически съвети; висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата. 

3.3. Правилата на конкурса изключват възможността за самономиниране, както и физически лица да номинират.

Кандидатите могат да бъдат номинирани от повече от една организация.

Приложения:

 1. Регламент на конкурса;

2. Номинационен формуляр за учители/учителски екипи;

3. Номинационен формуляр за директори/управленски училищни екипи.

Да направим училището си още по-привлекателно ЗАЕДНО

Уважаеми родители, скъпи ученици, каним Ви да се включим в кампанията „Да изчистим България заедно”, като почистим училищния двор и засадим нови цветя в градинките пред училището. Заповядайте на 14 септември /събота/ в 9 часа пред главния вход. Ще ни бъде приятно заедно да направим нашето училище още по-красиво за първия учебен ден.
Очакваме Ви!

Новата 2019/2020 учебна година

След дългата лятна ваканция предстои да дадем старт на новата 2019/2020 учебна година.
Мили ученици, уважаеми родители, очакваме Ви на нейното откриване на 16 септември – понеделник, в 8:45 ч. пред училище. Тържеството ще започне в 9 часа.