Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ВТОРИ срок на учебната 2020/2021 г.

  

Считано от 04.02.2021 г. се правят промени и в дневното разписание, както следва: